Disclaimer

Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van Toren7

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Toren7 zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Toren7 stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Toren7 met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan de op de website aangeboden informatie worden ontleend. Toren7 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade te gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Toren7 en/of zijn licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toren7 niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Toren7. Toren7 zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de Toren7 slecht verdraagt met de naam en reputatie van Toren7, zijn diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Toren7 respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Toren7 verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Toren7 worden verstrekt via de website van Toren7 of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of sollicitaties. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door de Toren7, neem dan contact op met telefoonnummer: +31 475 74 55 09

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Toren7 en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.